پناهندگی حفاظت - حقوق - مسعولیت - جواب - درخواست

حفاظت بین المللی چه است؟

حفاظت بین المللی بر اساس قانون و ویزگی پناهنده (که دران حق پناهنده شدن )و بر خورداری از حفاظت کامل را می دهد است . پناهندگی و حفاظت کامل دو سیستم مشابه است که شامل شرایط زیر می شود.

حق حفاظت کامل . که دران یک فرد محافظت می شود از طرف جامعه بین المللی "در کشور دیگر به دلیل انکه کشورش یا نمی تواند و یا نمی خواهد از او حفاظت کند .(این عمل برای حفظ حقوق اساسی بشری او انجام می شود ).

شرایط یک پناهنده

شرایط برای اعطای پناهندگی بر اساس کنوانسیون زنو در سال 1951 در رابطه به وظعیت حقوق یک پناهنده.

یک درخواست برای پناهندگی می تواند از طرف کسی صورت بگیرد که کشور خود را ترک کرده و نمی تواند به ان باز گردد به دلیل از مورد ازار قرار گرفتن در بازگشت به دلابل.

نزادی

مذهبی

ملیتی

عضو داشتن در یک گروه اجتماعی خواص

سیاسی

برای صدور پناهندگی به مهاجر باید حداقل یکی از موارد زیر را داشته

باشد صدور پناهندگی یک عمل انسان دوستانه نمی باشد بلکه یک تعهد کشور ما با کنوانسیون بین المللی و طبق قوانین یونان است

حفاظت تکمیلی

شرایط برای صدور حفاظت کامل بر اساس قوانین بین امللی و اروپایی

است .حفاظت تکمیلی برای کسانی صادر می شود که در معرض خطر

جدی سلامت جسمانی خود در کشور خود هستنند.

خطرات جدی بر طبق قانون شامل موارد زیر است.

مجازات مرگ یا اعدام

شکنجه غیر انسانی یا تحقیر کردن یا مجازات

تهدید جدی وشخصی به زندگی یک سیاستمدار یا یک فرد به دلایل

خوشونت بی رویه در شرایط جنگ نظامی بین المللی یا درگیری های

مسلحانه داخلی.

مراحل ان در یونان

Registration FA
Full registration FA
Appeal FA
3rd remedy FA

مراحل خواص

Minors FA 1
Subsequent FA
Detention FA

حقوق و مسعولیت ها درخواست پناهندگی

حقوق شما است

مسئولیت ها

از کشور اخراج نشوید تا زمان به پایان رسیدن تحقیقات در مورد درخواستتان.

بتوانید ازادانه در کشور رفت وامد بکنید به غیر از مناطق خواصی از کشور که اگر در ان مناطق ازادانه رفت وامد می کنید بستگی به ان دارد که ایا به شما اجازه داده شده در کارت که به شما داده شده 

درخواست اقامت کنید در یک مراکز پذیرش یا اماکن دیگر مشابه ان.

کار بکنید با شرایط که قوانین یونان مشخص ساخته.

حقوق و مسئولیت های برابر داشته باشید با یک شهروند یونانی از نظر تعمین امنیت اجتماعی.

برخورداری رایگان از خدمات بیمارستانی .پزشکی و دارویی اگر بیمه ندارید و بی بضاعت هستید.

دسترسی رایگان به سیستم اموزشی داشته باشید (شامل حال فرزندانتان هم میشود).

دسترسی داشته باشید به اموزش شغلی.

حقوق ملولیت دریافت کنید اگر اقامتتان در مراکز پذیرش امکان پذیر نمی باشد (اگر درصد ملولیت شما از 67% به بالا باشد).

در یونان بمانید تا زمان تکمیل تحقیقات بر روی درخواستتان.

همکاری کنید با ماموران یونانی در هرگونه موارد که مربوط به درخواستتان وتعید کنید اطلاعات شخص خود را.

خودتان شخصا بروید در سازمان پناهندگی حتا برای تمدید کارتتان قبل از پایان تاریخ یا حد اکثر یک روز کاری بعد از اتمام وقت ان .

دراولین فرست مطلع کنید سازمان پناهندگی را ازهر گونه تعقیر در ادرس محل سکونتتلن و راهای تماس تان .

رعایت کنید تمام مراحل حقوقی را همچنان انها تنظیم شده برای مراحل مختلف برسیه درخواستتان.

باید به راستی بیان کنید در مورد وضعت مالیتان در صورتی که از مزایای اجتماعی برخوردار می شوید.

مطابق با قوانین موجود رفتار کنید اگر در مراکز پذیرش یا امثال ان اقامت دارید.

خارج از یونان سفر نکنید دوباره ملحق نشوید با خانواده تان از کشورتان در یونان.

پناهنده و حفاظت تکمیلی

دسترسی به اموزش .مراقبت های بهداشتی . بازار کار و امنیت اجتماعی.

دریافت اجازه اقامت به مدت سه سال.

مدارک مسافرتی برای مسافرت به خارج از کشور (به غیره از کشوره زادگاه اگر شرایط یک پناهنده دارید ) دسترسی رایگان به سیستم اموزشی (شامل فرزندانتان هم می شود ) 

پوشش دادن بیمارستان . دکتر و دارو درمان در صورتی که شما بیمه نداشته باشید و بی بضاعت باشید.

کار تحت شرایط تعین شده توسط قوانین یونان .حقوق و مسولیت های برابر با یک شهروند یونانی از نظر تعمین امنیت اجتماعی.

دسترسی به اموزش شغلی.