در باره ما دیگاه ما - شورای اداری - کمک مالی - اساسنامه - گزارش سالیانه

دیگاه ما

tumblr_staticsmall

مأموریت فوروم

مأموریت و هدف از تأسیس:

فوروم پناهندگان یک شبکه چندملیتی میباشد. اعضای مؤسس آن اتحادیه مهاجرین و پناهندگان افغان در یونان، انجمن پناهندگان سودان در یونان، اتحادیه پناهندگان سومالی در یونان و فوروم مهاجرین در یونان میباشد.

هدف اصلی فوروم ایجاد یک شبکه پایدار که باعث اتحاد تمام پناهندگان مقیم یونان گردیده و هدف مشترک را دنبال مینمایند میباشد. فوروم تلاش دارد تا پناهندگان را در جریان مراحل پناهندگی، دفاع از حقوق آنها و همچنان ادغام تدریجی و مناسب آنها در جامعه یونان کمک نماید.

راه کارها برای رسیدن به اهداف:

 1. حمایت از حقوق پناهندگان
 • اطلاع رسانی پناهندگان و متقاضیان پناهندگی از حقوق و مسئولیتهای آنها.
 • گفتگو های منظم و سستماتیک با مقامات دولتی و ارگانهای مدافع حقوق بشر به منظور حمایت و ارائه کمک به پناهندگان و متقاضیان پناهندگی.
 • تلاش برای وادار نمودن دولت یونان جهت ایجاد و تضمین یک سستم منصفانه، کارآه و نتیجه بخش پناهندگی برای تمام پناهندگان و متقاضیان پناهندگی.
 • سهم گیری و به اشتراک گذاری پیشنهادات و انتقادات با مقامات و ارگانهای دیگر در ارتباط به موارد ذکرشده در بالا.
 1. بالا بردن سطح آگاهی
 • با انتشار و تذکرات پی درپی از نقض حقوق بشری
 • با ثبت و گذارش سوء رفتارها، تبعیض، عدم موجودیت حمایت از پناهندگان، مشکلات در وضعیت زندگی آنها مانند محرومیت اجتماعی، انزوا و به حاشیه راندن و عدم موجودیت پشتیبانی مالی و غیره.
 • بالابردن سطح آگاهی جامعه یونانی و رسانه ها از پروفایل پناهندگان مانند دلایل ترک اجباری آنها از وطن شان، مشکلات و درد و رنج های جریان مهاجرت و مشکلات و نیازهای آنها در کشور میزبان.
 1. تشویق و ترغیب در مشارکت و ادغام پناهندگان
 • ترویج مشارکت پناهندگان در رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی.
 • تقویت همکاری فی مابین جوامع یونانی و پناهندگان به منظور نزدیک شدن پناهندگان به جامعه یونانی.
 • حمایت و پشتیبانی از سازماندهی گروهی پناهندگان و تقویت اتحادیه های آنها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و مناظرات و گفتگوهای عمومی.
 1. ایجاد ارتباط و شبکه سازی در یونان و خارج از یونان

ایجاد  و تقویت ارتباطات و همکاری با دیگرارگان ها مانند سازمانهای غیردولتی، اتحادیه های پناهندگان، پلتفورم ها، دفاتر سازمان ملل متحد برای پناهندگان و دیگر نهاد ها که با اتحادیه های پناهندگان برای حمایت از حقوق آنها در یونان، اروپا و در سطح بین المللی همکاری دارند.

دلایل تاسیس

اهداف

هدف فوروم عبارت است ازایجاد یک شبکه سراسری در یونان از افراد، انجمن ها و اشخاص حقوقی که برای پشتیبانی از متقاضیان پناهندگی، پناهندگان سیاسی و افراد فاقد تابعیت، خصوصا در رابطه با سازماندهی، بیانات عمومی و نمایندگی از آنها فعالیت میکنند میباشد. نقش عمده  و اصلی را در فروم خود مردم و افراد مورد نظر از طریق بیانات و اظهارات سازمان یافته  که  بدور از هرگونه گرایش های حزبی، تعصب و دوگماتیک میباشند بازی میکنند. اهداف عمده فروم قرار ذیل میباشند:

 • همبستگی و حمایت از افراد و مردم مورد نظر، همچنان اتحاد، خودسازماندهی و فعال سازی آنها با هدف ادغام مساویانه و عادلانه و مشارکت آنها در جامعه یونانی.
 • توسعه ارتباط همکاری و همبستگی فی مابین سازمانها و اجتماع مورد نظر.
 • تلاش در جهت حل مشکلات اجتماع مورد نظر در سطح فردی و جمعی، حمایت از حقوق آنها و پیشبرد درخواستهای آنها در ادارات و عرصه های عمومی در جامعه.
 • مشورت دهی در مورد بهبودی سستم پناهندگی در یونان و در سطح اروپایی و ادعای مشارکت اجتماع مورد نظر در گفتگوهای که به آنها مربوط میگردد.

طروق دستیابی به اهداف:

 • سیمنارها، ورکشاپ ها، سخنرانی ها، جشنواره ها، آموزش، تحقیقات و در کل هرگونه پشتیبانی با تاکید بر موارد متضرر، اطفال و زنان.
 • ارتباط و همکاری با نهادهای دولتی و شخصی، نهادهای جامعه مدنی و همچنان اشخاص حقیقی با اهداف و فعالیتهای مرتبط در یونان و خارج از یونان.
 • توسعه فعالیتهای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی، ارتقأ و ترویج اصول چند فرهنگی، عدالت اجتماعی، همزستی دموکراتیک و مشارکت مساویانه در جامعه.
 • ارتقای فعالیتهای پشتیبانی از نسل دول اجتماع مورد نظر، همچنان برجسته سازی مسائل جنسیتی بر اساس اصول نگرش های بین الفرهنگی.
 • مبادلات فرهنگی با جامعه یونانی.
 • آموزش و پردازش طرح های پیشنهادی و اشتراک در هر نوع فعالیتهای که به اجتماع مورد نظر مربوط میگردد، چه از طرف خود آنها و یا با همکاری با نهادها دیگر در یونان و خارج از یونان.
 • تأسیس دفاتر، اتاق یا سالونهای ملاقات و کانفرانس، کتابخانه ها، سازماندهی و بهره برداری از مراکز رفاه اجتماعی، اسکان، مراکز فرهنگی، مراکز اطلاع رسانی، ایجاد وبسایتهای انترنتی، ایجاد سیمنارها، کانفرانسها و برنامه های آموزشی، ایجاد مراکز مراقبت، اشتغال، توسعه، طبع، چاپ و انتشارات.
 • ارائه هرنوع کمک و جوایز.
 • کسب وسایل نقلیه و وسایط حمل و نقل عمومی توسط خرید، اجاره و یا کمک مالی.
 • تمام ابزارهای قانونی که از طرف نهاد مربوط مناسب پنداشته شود.

فروم میتواند برای دستیابی به اهداف خود در هرسازمان و گروه از اشخاص حقوقی و تشکلات هم آهنگ کننده در سطح ملی، اروپایی و بین المللی که اهداف مشابه یا تکمیلی داشته باشد عضو گردد.

2016-03-hungary-eca-fence-refugees

اساسنامه

برای نسخه ترجمه شده با ما تماس بگیرید

شورای اداری

DSC2491
_dsc2478

هیأت مدیره فوروم متشکل از 9 عضو اصلی میباشد که طبق اساسنامه توسط مجمع عمومی برای دو سال انتخاب میشوند.

در اخرین انتخابات که در مارچ سال 2015 انجام شد، 9 عضو منتخب هیأت مدیره با تثبیت مقام های آنها در هیأت مدیره قرار ذیل میباشند:

یونس محمدی               (YONOUS MUHAMMADI)………………………………………. رئیس

عصامه هانای                (Usama Hnai)    ………………………………………………….. معاون رئیس

عبدالرحمان درویش       (Abdul-Rhman Darouich)  …………………………………….. منشی عمومی

مارتین کالنگا                  (Martin Kalengka)  ………………………………………………. مسئول مالی

احمد معاویه                 (AHMAD MOAVIA)  ……………………………………………….. عضو

دونالد اوکاوه ره             (Donald Okhawere)  ……………………………………………… عضو

طاهر علی زاده             (Tahir Alizadeh)  …………………………………………………… عضو

مریم احمد رایا              (Mariam Ahmed Raya)  …………………………………………. عضو

تیودورا خاجی                (THEODORA HATZI)      …………………………………………..ع

گزارش سالیانه

ارتباط با سازمان های دیگر

The Greek Forum of Refugees  cooperates with different stakeholders working  for refugees rights in Greece, in Europe and in the international level.
ecre
rise
kgpsa
rvrn
emf
picum
idc