9/12/2017: راهپیمایی برای حق آزادی و پیوند خانوادگی اگر فرود گاها و بنادر برروی ما بسته هستند اما ما میتوانیم به خیابان ها بریزیم