Συνηγορία

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων διεκδικεί σταθερά την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, αλλά και του περαιτέρω εκδημοκρατισμού του δημοσίου διαλόγου. Αποτελεί πεποίθηση του οργανισμού πως οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης στα σύγχρονα προβλήματα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο μέσα από πρωτοβουλίες, συνέργειες και κυρίως, αναδεικνύοντας την κουλτούρα της σύγκλισης. Επιθυμία μας είναι η ανάδειξη των στοιχείων που ενώνουν την κοινωνία, εν αντιθέσει με εκείνα που, φαινομενικά, τη χωρίζουν.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συνηγορεί κι υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και ενεργούς συμπερίληψής τους στη νέα κοινωνία υποδοχής. Ο οργανισμός αξιοποιεί τη δικτύωσή του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ισχυροποιώντας την εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και διεκδικώντας την πολιτική τους συμμετοχή και την ενίσχυση του ρόλου τους ως ισότιμοι πολίτες, καταπολεμώντας τη διάκριση και το διαχωρισμό. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων αποτελεί, σταθερά, τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας υποδοχής.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των προσφύγων

Εκπροσώπηση - Διαμεσολάβηση - Ενδυνάμωση

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμμετέχει ενεργά ως φορέας εκπροσώπησης των οργανωμένων προσφυγικών κοινοτήτων στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ), τα οποία έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα σε κάθε δημοτική αρχή, ανά την επικράτεια.

Στρατηγικός στόχος του οργανισμού είναι η δημιουργία, η ανασυγκρότηση κι η διαρκής λειτουργία των Συμβουλίων σε κάθε δήμο που διαμένει προσφυγικός ή μεταναστευτικός πληθυσμός, διασφαλίζοντας αφ’ ενός τη διαρκή τους εκπροσώπηση κι αφ’ ετέρου τη διαρκή τους επικοινωνία με τις αρχές με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, τη δημόσια συζήτηση, την πρόταση λύσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων όπως ορίζει και νομικό πλαίσιο περί της συγκρότησης των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και κατ’ επέκταση της συμμετοχής των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στα δημόσια πράγματα, διεκδικούμε μία ισχυρότερη αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας, παράλληλα, το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης κι ενθαρρύνοντας την ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο. Το σωματείο αποτελεί ένα σταθερό κι αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Ομάδα Συνηγορίας