Συνηγορία

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (GFR) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της στήριξης και  ενδυνάμωσης των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, προωθώντας την  ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στον δημόσιο διάλογο. Με γνώμονα τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, το GFR στοχεύει να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ένταξη των νεοεισερχόμενων στην κοινωνία υποδοχής τους. Επιδιώκοντας αυτό το όραμα, το 2019, το σωματείο ξεκίνησε την Ομάδα Αυτο-Υπεράσπισης (SAT), μια πρωτότυπη πρωτοβουλία που επιτρέπει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δικών τους αναγκών, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, με απώτερο στόχο την πρόσβαση στα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων και την προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των προσφύγων

Εκπροσώπηση, Ευαισθητοποίηση & Ορατότητα - Αυτο-υπεράσπιση (self advocacy) & Ενδυνάμωση - Ένταξη & Ενεργή Συμμετοχή

Εκπροσώπηση της φωνής, των εμπειριών  και ανάδειξη των ικανοτήτων των προσφύγων και των μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενίσχυση της ορατότητας και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

 Ενίσχυση της ικανότητας αυτό-οργάνωσης των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων να  αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες, να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους και να καθιερώσουν την αυτο-υπεράσπιση τους.

Προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους.

Ομάδα Συνηγορίας