Σχετικα Με Εμας

Αποστολή

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι ένα δίκτυο ανθρώπων αποτελούμενο από κοινότητες προσφύγων, φυσικά πρόσωπα κι επαγγελματίες που εργάζονται για τη στήριξη των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι: η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα (M & R), ο Σύνδεσμος Σουδανών Προσφύγων στην Ελλάδα (ASRG), η Κοινότητα της Σομαλίας στην Ελλάδα (SSG) και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (GFM). Μέλη του GFR μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, τυπικά ή άτυπα, οργανωμένες ομάδες προσφύγων.

Κύριος στόχος του ΕΦΠ είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο δίκτυο που θα ενώσει όλους τους πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα, μέσα από μια κοινή πορεία δράσης.

Το ΕΦΠ στοχεύει να παράσχει βοήθεια προς τους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, να προστατεύσει τα δικαιώματά τους καθώς και να βοηθήσει στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Πορεία δράσης:

Προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων και συνηγορία

Ενημέρωση των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.

Συστηματικός διάλογος με όλες τις κυβερνητικές αρχές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την προστασία και αρωγή βοήθειας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.

Άσκηση πίεσης  προς τις ελληνικές αρχές για την εγγύηση ενός λειτουργικού και δικαίου συστήματος ασύλου.

Υποστήριξη αποτελεσματικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης κι ενσωμάτωσης.

Δικτύωση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των προσφύγων μέσα από κοινωνικά προγράμματα και δραστηριότητες.

Υποστήριξη παιδιών και γυναικών.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης

Ανακοινώσεις των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταγραφές κι αναφορές κακοποιήσεις, διακρίσεις, έλλειψη προστασίας, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης (κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση, καμία οικονομική ή άλλη υποστήριξη).

Με την άσκηση πίεσης προς τις ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές αρχές ώστε να βελτιώσουν την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το προφίλ των προσφύγων (τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ποιά τα προβλήματα και βάσανα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ποιές οι ανάγκες και τα προβλήματα στη χώρα υποδοχής).

Ενθάρρυνση συμμετοχής και ένταξης των προσφύγων

Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των προσφύγων στις κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και  προσφυγικών κοινοτήτων με σκοπό οι πρόσφυγες να έρθουν πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία.

Υποστήριξη των προσφύγων να οργανωθούν σε ομάδες και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και το δημόσιο διάλογο.

Δικτύωση στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δημιουργία και ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με άλλες      οργανώσεις (ΜΚΟ, κοινότητες προσφύγων, πλατφόρμες, γραφεία του ΟΗΕ) που συνεργάζονται με τις κοινότητες των προσφύγων για τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η δημιουργία σε πανελλήνια κλίμακα ενός δικτύου από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα, που εργάζονται για την υποστήριξη των αιτούντων άσυλο, πολιτικών προσφύγων και ανιθαγενών, κυρίως σε σχέση με την αυτοοργάνωση, τη δημόσια έκφραση και την εκπροσώπησή τους.

Κύριο ρόλο στο Σωματείο, το οποίο δεν έχει κομματικό ή δογματικό χαρακτήρα, παίζει ο ίδιος ο πληθυσμός αναφοράς μέσα από τις οργανωμένες μορφές έκφρασής του, ενώ ως επιμέρους σκοπούς του έχει:

 • Την αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τον πληθυσμό αναφοράς, καθώς και την ενότητα, αυτοοργάνωση και δραστηριοποίησή του, με στόχο την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή του στην ελληνική κοινωνία.
 • Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των οργανώσεων και κοινοτήτων του πληθυσμού αυτού.
 • Την προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του και την προώθηση των αιτημάτων του στη δημόσια σφαίρα.
 • Τη συμβολή στη βελτίωση των πολιτικών ασύλου σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη διεκδίκηση της συμμετοχής του πληθυσμού στις συζητήσεις που τον αφορούν.

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του ενδεικτικά είναι:

 • Σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, φεστιβάλ, εκπαίδευση, μελέτες και γενικά κάθε είδους υποστήριξη, με έμφαση σε ευάλωτες περιπτώσεις, νέους και γυναίκες.
 • Η δικτύωση και συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η προώθηση των αρχών της πολυπολιτισμικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατικής συμβίωσης και της ισότιμης συμμετοχής.
 • Η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της δεύτερης γενιάς του πληθυσμού αναφοράς, καθώς και η ανάδειξη ζητημάτων φύλου, με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
 • Οι πολιτιστικές ανταλλαγές με την ελληνική κοινωνία.
 • Η κατάρτιση και επεξεργασία προτάσεων και η συμμετοχή σε κάθε είδους δράσεις που αφορούν τον πληθυσμό αναφοράς, μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ίδρυση γραφείων, αιθουσών συναντήσεων, βιβλιοθηκών, η οργάνωση και λειτουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας, στέγασης, πολιτιστικών κέντρων, κέντρων πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδας, η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, περίθαλψης, απασχόλησης, ανάπτυξης, εκδόσεις, δημοσιεύσεις κ.λπ.
 • Η παροχή κάθε μορφής ενίσχυσης και η απονομή βραβείων.
 • Η απόκτηση μηχανοκινήτων οχημάτων και μέσων συγκοινωνίας με αγορά, μίσθωση ή δωρεά.
 • Όλα τα νόμιμα μέσα που θα κριθούν πρόσφορα από τα όργανά του.

Το Σωματείο μπορεί, για την επίτευξη των σκοπών του, να γίνει μέλος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, νομικών προσώπων και συντονιστικών οργάνων που έχουν ανάλογους ή συμπληρωματικούς στόχους.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και όλα τα μέλη του ΕΦΠ είναι εθελοντές και όλοι δεσμεύονται να υλοποιούν εθελοντικά τις αποστολές του οργανισμού.

Πολλές από τις δράσεις που υλοποιούνται από το ΕΦΠ δεν χρηματοδοτούνται, απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες και βασίζονται σε εθελοντές: Προάσπιση δικαιωμάτων και ανάδειξη ζητημάτων μέσα από άρθρα, έκθεσεις, έρευνες, αναφορές, streetwork, παραπομπή σε άλλους σχετικούς φορείς, πρόσβαση στο Skype για την πρόσβαση στην Υπηρεσία Ασύλου, μεταφράσεις.

Ωστόσο, το ΕΦΠ πάντα ψάχνει να βοηθήσει και να στηρίξει περαιτέρω τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων:

ecre
rise
kgpsa
rvrn
emf
picum
idc