Προγράμματα

SO-CLOSE

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των προσφύγων, διευκολύνοντας τις κοινές αναφορές με ανάλογες ιστορίες, μέσω της διαμεσολάβησης καινοτόμων ψηφιακών και καλλιτεχνικών εργαλείων.

Με βάση τις θεωρίες της δημιουργίας πολιτιστικής κληρονομιάς, την έκθεση των κοινών εμπειριών του παρελθόντος και του παρόντος, την ακρόαση των αναγκών των ομάδων – στόχων και μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου μεθοδολογίας για συν – δημιουργικό σχεδιασμό ψηφιακών και πολιτιστικών εργαλείων, το SO-CLOSE θα βελτιώσει την κοινωνική συνοχή και θα προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών.

Τα δεδομένα και η μεθοδολογία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η κοινοποπραξία του προγράμματος διαθέτει ισχυρούς τεχνολογικούς συνεργάτες με εμπειρία στον τομέα αυτό. Συνδυάζοντας τα πεδία της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, των πολιτιστικών σπουδών, της τέχνης και της επιστήμης των υπολογιστών, το SO-CLOSE θα σχεδιάσει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά εργαλεία όπως διαδραστικά βιβλία μαγειρικής, διαδραστικά ντοκιμαντέρ βασισμένα σε εμβυθιστική εγγραφή βίντεο, διαδραστικές εκθέσεις βασισμένες σε προσωπικές αναμνήσεις κι αφήγηση ιστοριών ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με το όνομα “Memory Center”, μία διαδικτυακή δεξαμενή πληροφοριών για όλο το πρόγραμμα.

Το SO-CLOSE θα εφαρμοστεί σε τέσσερις διαφορετικές πιλοτικές τοποθεσίες, οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω των ομοιοτήτων τους με το σήμερα, αλλά και λόγω της συνέχειας της ιστορικής μνήμης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς:

  • VDA, Κρακοβία (Πολωνία)
  • Στρατόπεδο συγκέντρωσης νησιών Τρίκερι (Ελλάδα)
  • MUME de l’Exili (Ισπανία)
  • MONTE Marzabotto (Ιταλία)

Το SO – CLOSE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Horizon 2020” και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμμετέχει στην κοινοπραξία με μεγάλους εταίρους μεταξύ άλλων όπως τα Πανεπιστήμια Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) και το Lund University.

Το SO-CLOSE υιοθετεί την υπεράσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας που βασίζεται στη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα θα εγγυηθεί το διαμοιρασμό της γνώσης των εμπειριών που έζησε ο εκτοπισμένος πληθυσμός και θα χρησιμεύσει ως χώρος για τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αναγνώριση διαφορετικών ταυτοτήτων και στην αντίληψη των προσφύγων όχι ως «πρόβλημα» αλλά ως θύματα δίωξης, θύματα άμεσης ή έμμεσης βίας στους τόπους καταγωγής τους.

Το SO-CLOSE θα ενδυναμώσει την ιδέα ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα είδος «σακιδίου» που κουβαλάει κανείς μαζί του και δείχνει όποτε χρειαστεί ή ζητηθεί, που μένει για πάντα πανομοιότυπο από μόνο του επειδή καθορίζεται από κάθε είδους εξωτερική και συλλογική οντότητα. Ο πολιτισμός, μάλλον, είναι ένα είδος «πλαστελίνης» που έχει, φυσικά, τη δική του συνέπεια και εσωτερική ουσία, αλλά θα μπορούσε να διαμορφωθεί και να τροποποιηθεί από κάθε εξατομικευμένη εμπειρία κι εξέλιξη, αλληλεπιδρώντας με την ανάπτυξη και τις ατομικές εμπειρίες του άλλου.

Το SO-CLOSE θα εργαστεί για να διαδώσει αυτήν την ιδέα όχι μόνο σε σχέση με το μεταναστευτικό πλαίσιο αλλά και σε κάθε άτομο που σχετίζεται με το εγγενές περιβάλλον. Αυτό θα επιτρέψει, συγκεκριμένα, την κοινωνική συνοχή, διότι θα καταστήσει απόλυτα σαφές και προφανές ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ως μεταβλητή οντότητα. Τέλος ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός δομημένου δικτύου κοινού ενδιαφέροντος, που θα αποτελείται από πολυεπιστημονικούς φορείς, οι οποίοι θα συμβάλουν στην καθιέρωση μιας μακροχρόνιας κι αποτελεσματικής εμπειρίας, ανταλλάσσοντας πρακτικές στον τομέα της εξαναγκαστικής μετανάστευσης.

Διαβάστε τις δημοσιεύσεις του SO-CLOSE εδώ:

VOLUME 1: Forced displacements: a European History

VOLUME 2: From so far to so close: Stories from the present and the past

Available classes

Thursday
10:00 - 11:00
Friday
10:00 - 11:00

SO-CLOSE

The project aims to contribute to social cohesion and combat the marginalization or exclusion of refugees by facilitating joint reporting with similar stories, through the mediation of innovative digital and artistic tools.

Based on theories of cultural heritage creation, reporting on past and present experiences, listening to the needs of target groups and developing a methodology for co-creative design of digital and cultural tools, SO-CLOSE aims to improve social cohesion and promote mutual understanding between refugees and local communities.

The data and methodology that will emerge from the program will be used to develop various digital applications. As a result, the project’s consortium has strong partners in technology with experience in this field. Combining the fields of history, sociology, cultural studies, art and computer science, SO-CLOSE will design educational and cultural tools such as interactive cookbooks, interactive documentaries based on immersive video recording, interactive reports based on personal experiences and storytelling and an online platform called “Memory Center”, an online repository for the entire program.

SO-CLOSE will be implemented in four different pilot sites, which were selected because of their similarities with today’s situation, but also because of the continuity of historical memory and intangible cultural heritage:

– VDA, Krakow (Poland)

– Trikeri Island Concentration Camp (Greece)

– MUME de l’Exili (Spain)

– MONTE Marzabotto (Italy)

SO – CLOSE is funded by the European Union research and innovation program, “Horizon 2020” and the Greek Forum of Refugees participates in the consortium with major partners including the Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) and the Lund University.

SO-CLOSE embraces the defense of a common European identity based on diversity. The program will guarantee the sharing of knowledge out of the experiences of the displaced population and will serve as a space for the creation of activities that will contribute to the recognition of different identities and the perception of refugees not as a “problem” but as victims of persecution, direct or indirect victims of violence in their places of origin.

SO-CLOSE will reinforce the idea that culture is not a kind of  a “backpack” that one carries with them and shows it whenever needed or requested, remaining forever identical to itself because it is determined by every kind of external and collective entity. Culture is rather a kind of “clay” that has, of course, its own consistency and inner substance, but can be shaped and modified by each individual experience and development, interacting with the development and the individual experiences of the other.

SO-CLOSE will strive to spread this idea not only in relation to the migration context but also to any person related to the native environment. This will allow, in particular, social cohesion, because it will make it absolutely clear and obvious that everyone is in the same situation as a variable entity. Finally, a comprehensive communication and dissemination plan will enable the creation of a structured network of common interest, consisting of multidisciplinary bodies, which will contribute to the establishment of a long and effective experience, exchanging practices in the field of forced migration.

Read the SO-CLOSE publications here:

VOLUME 1: Forced displacements: a European History

VOLUME 2: From so far to so close: Stories from the present and the past

Available classes

Thursday
10:00 - 11:00
Friday
10:00 - 11:00

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!

Learn more about our Cause

Contact us today!