Προγράμματα

ERMES II

Για μια ουσιώδη και αποτελεσματική προσέγγιση στα ζητήματα ψυχικής υγείας των προσφύγων μέσω της διαμεσολάβησης. Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο, παρατηρήθηκε ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των διαμεσολαβητών κι ιδιαίτερα σε θέματα ψυχικής υγείας.

Κατά την περίοδο 2015 – 2019 η Ελλάδα αποτέλεσε χώρα υποδοχής αυξημένων προσφυγικών ροών σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι φορείς κι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες κατάρτισης διαμεσολαβητών με στόχο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που αναδύθηκαν.

Η κατάρτιση αυτή βασίστηκε σε μια διαδικασία γρήγορη κι άμεση έχοντας ως συνέπεια οι διαμεσολαβητές να μη λαμβάνουν όλη την απαραίτητη εκπαίδευση και τα εργαλεία για μια αποτελεσματική και ουσιώδη διαμεσολάβηση.

Το πρόγραμμα Effective & Respectful MEntal Health Support (ERMES) του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων κατάφερε να εκπαιδεύσει ένα σημαντικό αριθμό διαμεσολαβητών και τα αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά.

Αυτό μας οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσουμε με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση καθώς υπάρχουν πολλές ανάγκες ακόμη στο πεδίο.

Έτσι, ο στόχος του προγράμματος ERMES II είναι, πρωτίστως, να εκπαιδεύσει διαμεσολαβητές σε θέματα ψυχικής υγείας που, ήδη, εργάζονται στον τομέα και ταυτόχρονα να ενημερώνει και να εξελίξει τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που δημιουργήθηκαν μέσω του ERMES με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, σημαντικό στόχο αποτελεί η βελτίωση κι εδραίωση της επικοινωνίας με τους με τους εμπλεκόμενους φορείς και πιο συγκεκριμένα με τις εκάστοτε κοινωνικές υπηρεσίες έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία αυτών των εκπαιδεύσεων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα βασίστηκε σε ένα πρόγραμμα δέκα (10) κύκλων κατάρτισης, όπου καθένας από αυτούς είχε διάρκεια σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ως προς το περιεχόμενο, η εκπαίδευση βασίστηκε στα αποτελέσματα που παρήγαγε η επιστημονική ομάδα, η οποία και συστάθηκε από ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτές μετέφεραν περιεχόμενο σε μαθησιακές δραστηριότητες βασισμένες στην άτυπη και βιωματική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Κάθε εκπαιδευτική συνεδρία περιελάμβανε συγκεκριμένο χρόνο για παρουσίαση περιεχομένου, διαδραστικές δραστηριότητες για καλύτερη κατανόηση, χρήση βιωματικών εργαλείων μάθησης, καθημερινό στοχασμό κι αξιολόγηση, ενισχυμένη αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Η επιστημονική επιτροπή εργάστηκε στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού ούτως ώστε οι εκπαιδευτικές συνεδρίες να παρέχουν εργαλεία που θα επιτρέπουν μια βαθύτερη κατανόηση του πολιτιστικού παράγοντα και της σημασίας του, τεχνικούς όρους και λεξικό που σχετίζεται με τον τομέα της ψυχικής υγείας, αλλά και συμπεριφορική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των προσφύγων που χρήζουν φροντίδας σε θέματα ψυχικής υγείας.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!