Category: Uncategorized

دادن صدا به پناهندگان برای همبستگی به اروپا.
Post

دادن صدا به پناهندگان برای همبستگی به اروپا.

در 21 و 22 نوامبر عضو انجمن رایس  پناهندگان از از کل اروپا گرد هم جمع شدن تا اغاز کنند اولین همکاریشان را  در زمینه مشخص کردن اهداف و کار در راستای مشخص برای بهبود هر چه بهتر به وضعیت پناهندگان در اروپا . این یک فرصت بود تا مذاکره ای شود درباره نتیحه هایی...