Category: Featured Actions

ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا
Post

ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا

  در سال ۲۰۱۶ ماه آگوست تا ۲۰۱۸ ماه مارچ بوجه ” پروژه رایز یک قسمتی از مدافع اتحادیه اروپاست، نظریه اتحادیه اروپا به چالش کشیده شده به وسیله میتوست  در همکاری با سیال دموکراسی، صندوق تامین مالی مرکاتور” /Website: https://risenetwork.eu پروژه رایز تلاش دارد تا تغییر دهد شرایط کنونی مهاجران در اروپا را به وسیله...

پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن   21-25/5
Post

پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن 21-25/5

دوشنبه 21/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : فارسي بوليكلينيكي بيرإوس : عربي  ذافني : — غينيماتاس: — سه شنبه 22/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : عربي بوليكلينيكي بيرإوس :  فارسي ذافني : — غينيماتاس: عربي چهارشنبه 23/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : — بوليكلينيكي بيرإوس : عربي  ذافني...