Category: مطلب مطبوعاتی

ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا
Post

ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا

  در سال ۲۰۱۶ ماه آگوست تا ۲۰۱۸ ماه مارچ بوجه ” پروژه رایز یک قسمتی از مدافع اتحادیه اروپاست، نظریه اتحادیه اروپا به چالش کشیده شده به وسیله میتوست  در همکاری با سیال دموکراسی، صندوق تامین مالی مرکاتور” /Website: https://risenetwork.eu پروژه رایز تلاش دارد تا تغییر دهد شرایط کنونی مهاجران در اروپا را به وسیله...