ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا

Home / Featured Actions / ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا
ترقی کردن: عقیده مهاجران و راه حل برای اتحادیه اروپا

 

در سال ۲۰۱۶ ماه آگوست تا ۲۰۱۸ ماه مارچ

بوجه ” پروژه رایز یک قسمتی از مدافع اتحادیه اروپاست، نظریه اتحادیه اروپا به چالش کشیده شده به وسیله میتوست  در همکاری با سیال دموکراسی، صندوق تامین مالی مرکاتور”

/Website: https://risenetwork.eu

پروژه

رایز تلاش دارد تا تغییر دهد شرایط کنونی مهاجران در اروپا را به وسیله توانمندسازی مهاجرین و مهاجران در سراسر اروپا، تا مشاوره ای را برگزار کند  به وسیله جمع آوری موضوع های اصلی و چالشها که آنها در اروپا با آن روبه رو هستند. بر اساس این جلسات مشاوره ای و تبادله اتاق کار در کشورهای مختلف اروپایی، رایز با آگاهی کامل توصیه های سیاسی را شرح میدهد تا بتواند  به وسیله شبکه های اجتماعی و کانالهای رسمی انها را منتشر کند

،با هدف اصلی تحت تاثیر قرار دادن گفتگوی سیاسی اتحادیه اروپا. رایز فرصتی است برای تقویت پناهندگان و مهاجران، صدایی در سطح ملی و اروپایی و برای نشان دادن استعدادهای نهانی آنها به عنوان افراد آگاه و همکاران با تجربه.

%d bloggers like this: