روز شنبه 9 دسمبر: اگر فرود گاها و بنادر برروی ما بسته هستند اما ما میتوانیم به خیابان ها بریزیم